آزما گستران اروند

چمبر پایداری

چمبر تست پایداری دارای قابلیت ایجاد شرایط محیطی لازم جهت تست پایداری رنج گسترده ای از نمونه ها می باشد. با استفاده از چمبر تست پایداری رنج گسترده ای از شرایط دما، رطوبت، سطح نور قابل شبیه سازی است. از چمبرهای Constant climate chamber عموما جهت تست های پایداری long-term جهت نگهداری دما و رطوبت در یک سطح استفاده می شود. از طرفی دیگر، Dynamic climate chambers جهت انجام تست هایی که در set-time های مشخص دما و رطوبت اتوماتیک تغییر میکنند کاربرد دارد.

بدون عنوان

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Temperature Range
Humidity range
Interior Volume
Temperature Variation at 40⁰c
Temperature Fluctuation
Temperature Variation at 25⁰c and 60%RH
Temperature Fluctuation at 25⁰c and 60%RH
Internal Dimension ( W x H x D ) mm