آزما گستران اروند

سانتریفیوژ

سانتریفیوژ آزمایشگاهی دارای کاربرد گسترده جهت جداسازی بر اساس میزان چگالی نمونه می باشد. سانتریفیوژ های آزمایشگاهی دارای طراحی متنوع بسته به کاربرد نظیر میکرو سانتریفیوژ ، سانتریفیوژ یخچالدار ، سروفیوژ سانتریفیوژ سرولوژی ، اولترا سانتریفیوژ میباشد.

بدون عنوان

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Max speed ( rpm)
Min speed ( rpm)
Max RCF ( xg)
Max. capacity (mL)
Max. acceleration time (s)
Max. braking time (s)
Temperature adjustment range (⁰c)