آزما گستران اروند

انکوباتور CO2

انکوباتور CO2 دارای کاربرد جهت ایجاد و نگهداری شرایط استریل کنترل شده دما، رطوبت، pH در کشت سلولی میباشد. انکوباتور CO2 دارای چمبر کاملا sealed از شرایط محیطی بوده وجهت تطبیق دستگاه با رنج گسترده کاربردها دارای آپشن های متعدد کنترل رطوبت، ورودی گاز CO2, O2 , N2 و قابلیت استریل محفظه داخلی جهت جلوگیری از انتقال آلودگی می باشد.

بدون عنوان

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Interior Volume
Temperature range +6⁰ c above amb temperature to
Temperature variation at 37⁰ c
Temperature fluctuation at 37⁰ c
Recovery time after 30 seconds door open at 37⁰ c
Humidity range
CO2 range [Vol.-%CO2]
CO2 measurement
CO2 Recovery time, 30 sec door open at 5% Vol. CO2
Standard O2 control range [ Vol.-% O2]
O2 control range with option
Internal Dimension ( W x H x D ) mm
External Dimension ( W x H x D ) mm