آزما گستران اروند

تقطیر خلا

دستگاه تقطیر خلا، Rotary Evaporator، دارای کاربرد جهت استخراج موثر حلال ها از نمونه به واسطه تبخیر می باشد.

بدون عنوان

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Type of cooling
Cooling surface
Speed range
Speed tolerance set rotation speed <100 rpm
Speed tolerance set rotation speed >100 rpm
Lift
Stroke
Heating temperature range
Set temperature resolution
Filling volume max.
Protection class
Reversible direction of rotation
Timer